Algemene voorwaarden

Algemeen

Innerlijke zorg is opgericht door Pascalle Hendriks de Leeuw, is gevestigd te Boxmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53648382. Innerlijke zorg een praktijk voor integratieve psychotherapie en richt zich op therapeutische begeleiding /trainingen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Innerlijke zorg heeft meerdere therapeuten die werkzaam zijn en zijn alle aangesloten bij passende beroepsverenigingen/koepelorganisaties.
Pascalle Hendriks de Leeuw is aangesloten bij de beroepsverenigingen VIT: 636.20.A – RBCZ: 403130R – SKJ: 100021465
Wilmie Hermans is aangesloten bij beroepsvereniging CAT: CM2952-01-01-20. 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Innerlijke zorg en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en wordt een behandelverklaring door de cliënt/ ouders/ verzorgers ondertekend.

Vertrouwelijkheid

Innerlijke zorg is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies/trainingen/workshops. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Innerlijke zorg streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met de cliënt of (een van) de ouders/verzorgers over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Innerlijke zorg dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn exclusief eventuele reiskosten. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt dit in rekening gebracht. 

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Innerlijke zorg is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt ontwikkelt zich verder in zijn/haar eigen proces (bij kinderen samen met zijn/haar ouders/verzorgers). Innerlijke zorg is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Innerlijke zorg. Vergoeding aan cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Innerlijke zorg. Voor lichamelijke- en ernstige psychische klachten van uw kind, raadt Innerlijke zorg aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. Indien er in het traject zorgelijke psychische klachten zijn, zal dit in overleg met client/ouder verzorger ook altijd gemeld worden naar huisarts.

Vergoedingen

Integratieve therapie/ psychosociale begeleiding wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, natuurgeneeswijze) afhankelijk van de therapeut waar u bij komt en het verzekeringspakket wat u zelf heeft. Wanneer u wilt weten of uw verzekering dit ook vergoedt, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
In elke gevallen is het ook mogelijk om dit voor kinderen, middels PGB vorm via de gemeente plaats te laten vinden. Dit vergt echter wel wat meer aanvraagtijd en daarvoor gelden ook andere betalingsvoorwaarden afhankelijk van uw gemeente.

Betalingsvoorwaarden individuele sessies

De cliënt of ouder/verzorger verplicht zich na de behandeling te pinnen in de praktijk. De factuur wordt direct na de sessie per mail aan u verstuurd. U dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar.

In overleg kan er ook gekozen worden om factuur uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum via overboeking naar de bank te betalen. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Innerlijke zorg een betalingsherinnering sturen. Indien wij het openstaande bedrag vervolgens niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, wordt er een twee herinnering gestuurd met een verhoging van €15,- aan administratie kosten.  Indien dan nog niet aan wordt voldaan, dan is Innerlijke zorg genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Innerlijke zorg gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt of ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Betalingsvoorwaarden workshop

Na inschrijving ontvang je een factuur voor workshop, deze dien je vooraf te betalen. Pas nadat de betaling binnen is, is de inschrijving ook definitief. Tot 2 weken van tevoren kan er zonder geldige reden worden geannuleerd en wordt het geld ook terug gestort op de rekening. Annuleringen tussen de 14 dagen en 5 dagen voorafgaande de workshop, wordt de helft van het geld teruggestort. Bij afmeldingen korter dan 5 dagen voorafgaande de training wordt er geen geld terug gestort. De workshops kunnen in die 5 dagen wel kosteloos worden omgezet naar een andere training mits er nog plek is. 

Verhindering

Kosteloos annuleren van een sessie is tot 24 uur vooraf mogelijk. Bij afmelden korter dan 24 uur, wordt een factuur in rekening gebracht. Indien de bekostiging via de gemeente verloopt, worden de kosten van de annulering rechtstreeks aan de cliënt doorberekend. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Houd er echter wel rekening mee dat indien u een afspraak verzet, de wachttijd kan oplopen. Tijdens sessies wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Meldcode huiselijk geweld

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. De meldcode zoals Innerlijke zorg deze hanteert, kunt u downloaden.

Toestemming coaching/therapeutische begeleiding van kinderen 

Als een kind jonger dan 12 jaar is en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is toestemming van beide ouders voor het sluiten van een behandelovereenkomst en voor het uitvoeren van elke verrichting of behandeling nodig.

Is het kind tussen de 12 en 16 jaar oud en wilsbekwaam dan beslissen de gezaghebbende ouders en het kind samen. Wil een kind niet, dan gaat de behandeling/therapie niet door.

Is een kind 16 jaar of ouder en wilsbekwaam dan is het bevoegd alleen te kiezen en in de toestemming van ouders om een behandelovereenkomst met een therapeut aan te gaan niet meer nodig. 

Weigert een van ouders voor het tekenen van gezag, en is er sprake van een acute situatie of noodzakelijke zorg voor het kind, dan is dubbele toestemming niet vereist (hiervoor moet argumentatie vastgelegd worden op papier).

Ouders die geen gezag hebben, hebben geen inzagerecht in het dossier en daarmee wordt ook geen informatie gedeeld, die de andere gezaghebbende ouder ook niet zou delen (of als het kind zelf bezwaar maakt dit te delen). 

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn of aanwezig te zijn bij de sessie, kinderen mogen hierin een keuze maken. Na de sessie is er kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan en waarmee u de komende periode thuis aan de slag kunt. Indien van toepassing kan worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Telefonische overleg/ overleg via beeldbellen

Op verzoek kan er tussentijds overleg plaatsvinden, zowel telefonisch, als via beeldbellen.  Voor sessies via beeldbellen geldt hetzelfde tarief als een live sessie.  Telefonisch overleg dat regelmatig en langer dan 15 minuten duurt, zal ook worden gefactureerd. Hiervan wordt de client ook van tevoren op de hoogte gesteld.
Het is verboden om deze gesprekken op welke manier op te nemen of te delen met derden. Innerlijke zorg dient bij aanvang van het gesprek geïnformeerd te worden over de personen die het gesprek kunnen volgen en over de personen die in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de therapeut school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Innerlijke zorg gemaakt en altijd eerst ter goedkeuring aan ouders/ verzorgers voorgelegd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.